Regulamin pobytu na terapii

 1. Uczestnik Terapii ma świadomość, iż:
  1. skuteczność Terapii w przeważającej mierze zależy od jego własnych zachowań i wykonywania (także po ukończeniu Terapii) zaleceń i wskazówek Terapeuty, który wykonując terapię zobowiązany jest do starannego działania w zakresie opisanym w regulaminie i nie może być odpowiedzialny za jej skutek,
  2. Terapeuta nie prowadzi działalności w zakresie pomocy medycznej (w szczególności nie prowadzi detoksu) i nie jest w związku z tym odpowiedzialny za ewentualne skutki p0gorszenia się stanu zdrowia Uczestnika Terapii w trakcie jej trwania,
  3. podpisując niniejszy regulamin Uczestnik Terapii niniejszym potwierdza i zapewnia Terapeutę, iż nie istnieją jakiekolwiek przeciwskazania natury medycznej uniemożliwiające odbycie Terapii;
  4. Terapeuta zapewni Uczestnikowi badania lekarskie, wynikające z doraźnych, nagłych potrzeb, a także badania krwi: morfologia, próby wątrobowe (AIAT, ASPAT, GGTP), glukoza, cholesterol całkowity.
 2. Terapia trwać będzie w okresie od dnia ……… do ………………. r. i w szczególności obejmować będzie zajęcia terapeutyczne opisane w Planie Zajęć Terapeutycznych stanowiącym Załącznik nr 1 do Kontraktu.
 3. Pobyt rozpoczyna się od godz. 14.00 w dniu przyjazdu i kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
 4. Zajęcia terapeutyczne będą prowadzone w poradni terapii uzależnień lub w innym wskazanym przez terapeutę miejscu – hostel.

 

 1. Na mocy niniejszego regulaminu Zleceniodawca zobowiązuje się poddać Terapii jego zależności od alkoholu, w tym przede wszystkim do:
  1. uczestniczenia w prowadzonym przez Terapeutę programie terapeutycznym, co przede wszystkim obejmuje obowiązkowe uczestnictwo we wszystkich zajęciach, spotkaniach i 2 mityngach AA; brak uczestnictwa uzasadniony może być wyłącznie okolicznościami niezależnymi od Uczestnika Terapii (choroba, złe samopoczucie, wyjazdy z ośrodka usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami rodzinnymi lub zawodowymi itp.); nieobecność musi być uzgodniona z Terapeutą lub inną osobą, którą wyznaczy on do prowadzenia Terapii lub jej części
  2. bezwarunkowego wykonywania poleceń i zaleceń Terapeuty lub osób, którym powierzy on prowadzenie Terapii.
 2. Niezależnie od obowiązku poddania się Terapii w zakresie opisanym wyżej Uczestnik Terapii zobowiązany będzie do przestrzegania ustalonych przez Terapeutę norm i zasad, w tym w szczególności, lecz niewyłącznie do:
  1. utrzymywania w czasie trwania Terapii całkowitej abstynencji od alkoholu i/lub hazardu i gier losowych, oraz innych środków chemicznych i farmakologicznych zmieniających nastrój (w tym także napojów energetycznych takich np. jak RED BULL), chyba, że ich stosowanie będzie następstwem zaleceń lekarza lub Terapeuta wyrazi na to zgodę,
  2. poddawania się kontroli trzeźwości w każdym czasie,
  3. kontroli (w obecności Uczestnika Terapii) pokoju i rzeczy osobistych pod kątem posiadania substancji o których mowa w ppkt a. powyżej
  4. zachowania higieny osobistej oraz utrzymywania czystości i porządku w zajmowanym pokoju,
  5. niepalenia tytoniu w miejscach innych jak wyznaczone do tego celu – palenie w pokojach jest zabronione,
  6. korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń służących komunikacji (laptopy, tablety, telefony komórkowe) w sposób niezakłócający Terapii; używanie tych urządzeń w trakcie zajęć terapeutycznych jest zabronione,
  7. nieprzebywania w pokojach zajmowanych przez innych uczestników terapii płci przeciwnej oraz nie nawiązywania z nimi relacji i kontaktów o charakterze intymnym,
  8. niewchodzenia do sklepów i/lub innych punktów handlowych i gastronomicznych w których prowadzona jest sprzedaż alkoholu; zakaz ten dotyczy również punktów, w których możliwy jest udział w grach hazardowych lub losowych,
  9. niewychodzenie samodzielnie z hostelu – dopuszczalne są wyłącznie wyjścia w towarzystwie co najmniej jednego innego uczestnika Terapii.

 

 1. Terapeuta zobowiązuje się przeprowadzić Terapię przy dołożeniu należytej staranności, zgodnie z najlepszymi standardami obowiązującymi w nowoczesnej psychoterapii uzależnień i przy pomocy najnowszych jej osiągnięć.
 2. Terapeuta zobowiązuje się na bieżąco informować Uczestnika Terapii o jej przebiegu, rezultatach oraz problemach i trudnościach związanych z realizacją programu Terapii. W razie zaistnienia problemów i trudności związanych z prawidłową realizacją Terapii Terapeuta będzie zobowiązany bezzwłocznie powiadomić o tym Uczestnika Terapii.
 3. Przeprowadzenie Terapii bądź jej części może być zlecone przez Terapeutę osobom trzecim wg jego swobodnego uznania, ale na jego koszt i ryzyko, z tym jednakże zastrzeżeniem, iż osoby te będą posiadały odpowiednie kwalifikacje i wszelkie niezbędne uprawnienia do prowadzenia Terapii w zakresie, w jakim zostanie ona tym osobom podzlecona.
 4. W przypadkach uzasadnionych okolicznościami dotyczącymi Uczestnika Terapii Terapeucie będzie przysługiwało prawo do zmiany wcześniej uzgodnionego programu i harmonogramu Terapii, jeśli będzie to niezbędne dla jej pomyślnego zakończenia.
 5. W razie rażącego i/lub uporczywego naruszenia przez Uczestnika Terapii jego obowiązków opisanych w § 2 ust. 1 i 2 powyżej Terapeuta będzie miał prawo do natychmiastowego przerwania Terapii i usunięcia Uczestnika Terapii (odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym). W takiej sytuacji nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty. Dotyczy to także wcześniejszego wyjazdu.
 6. Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest dokonanie wpłaty zadatku (w wysokości 1 500 zł) na konto ośrodka w ciągu 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Pozostałą kwotę należy wpłacić w dniu przyjazdu gotówką lub przelewem przed przyjazdem. W przypadku niedotrzymania terminu wpłaty zadatku rezerwacja będzie anulowana. Ustala się warunki rezygnacji przez kupującego z częściowej lub całkowitej ilości miejsc:
  a) do 30 dni przed datą rozpoczęcia pobytu rezerwującemu zostanie zwrócony zadatek (pomniejszony jedynie o opłatę manipulacyjną w wysokości 30 zł),
  b) poniżej 30 dni do daty rozpoczęcia pobytu obciąża się rezerwującego opłatą manipulacyjną w wysokości 30% wartości pobytu.

 

 

 

Podpisując się pod powyższym regulaminem strony potwierdzają zapoznanie się z nim, akceptują jego postanowienia bez zastrzeżeń

 

 

____________________________

Terapeuta

 

____________________________

Uczestnik Terapii

_________________

 

Data
Załącznik 1.

Tematy wykładów i warsztatów są podzielone na 3 bloki tematyczne:

Blok nr 1 Wykłady i ćwiczenia

 1. Dzienniczek uczuć
 2. Informacje zwrotne
 3. Alkoholizm jest chorobą, kryteria uzależnienia
 4. Wpływ picia na organizm
 5. Fazy choroby alkoholowej
 6. Bezsilność i utrata kontroli
 7. Głód alkoholu i odmawianie picia
 8. Emocje i uczucia
 9. Psychologiczne mechanizmy uzależnienia – mechanizm iluzji i zaprzeczeń
 10. Mechanizm nałogowego regulowania uczuć
 11. Mechanizm rozpraszania ja
 12. Żal po stracie
 13. Lęk przed zmianą
 14. Stres – Jak sobie poradzić ze stresem?
 15. Złość i radzenie sobie ze złością
 16. Wstyd i poczucie winy
 17. Proces trzeźwienia
 18. Wpływ picia na rodzinę
 19. Problemy małżeńskie w przebiegu choroby alkoholowej
 20. Poczucie krzywdy i przebaczanie
 21. Rozpoznawanie nawrotów choroby
 22. Zapobieganie nawrotom choroby
 23. Mapa świata zdrowiejącego alkoholika
 24. Program HALT i 24 godzin
 25. Zalecenia dla trzeźwiejących

Blok nr 2 – ruch AA

 1. Historia, filozofia, zasady ruchu AA
 2. Krok I AA
 3. Krok II AA
 4. Krok III AA

Blok  nr 3 – Konstruktywne radzenie sobie w trzeźwym życiu

 1. Radzenie sobie z myślami o piciu
 2. Głód alkoholowy
 3. Odmawianie picia, umiejętność odmawiania
 4. Relaksacja
 5. Wyrażanie i przyjmowanie krytyki. Przyjmowanie krytyki dotyczącej picia
 6. Uświadomienie sobie negatywnego myślenia, radzenie sobie z negatywnym myśleniem
 7. Rozwiązywanie problemów. Decyzje pozornie nieistotne
 8. Rozwój osobisty, radzenie sobie w trzeźwym życiu, zwiększanie zajęć sprawiających przyjemność

Prace własne pacjentów:

 1. Koncentracja życia wokół picia
 2. Próby kontrolowania picia
 3. Wpływ picia na wykonywanie zadań życiowych
 4. Wpływ picia na kontakty z innymi ludźmi
 5. Wpływ picia na organizm
 6. Wpływ picia na życie uczuciowe
 7. Wpływ picia na życie duchowe
 8. Wpływ picia na problemy osobiste
 9. Wpływ picia na życie rodzinne
 10. Tematy wynikające z indywidualnego planu terapii

 

Co jest zawarte w zryczałtowanej opłacie za pobyt:

 1. Terapia grupowa i indywidualna.
 2. Badania krwi – pakiet zawierający: morfologię, badanie poziomu cukru, cholesterol całkowity, próby wątrobowe: ALT, AST, GGTP – inne badania za dodatkową opłatą.
 3. Zakwaterowanie zgodnie z umową przy rezerwacji.
 4. 3 posiłki dziennie.
 5. Herbata, herbatki ziołowe, kawa (Finezja lub MKCaafe), kawa rozpuszczalna ( Nescafe lub Tchibo), woda źródlana gazowana i niegazowana, soki pomarańczowy i pomidorowy, jabłka, cukierki krówka.
 6. Odbiór z lotniska lub dworca PKP przy przyjeździe.

 

 

 

 

Inne indywidualne zamówienia np. banany, pomarańcze, mandarynki, lody, czekolady itp.  na życzenie dodatkowo płatne